Followers

Monday, May 7, 2007

TARIQAH-TARIQAH YANG MU’TABARAH (YANG

Tariqah sebagaimana telah diakui dalam Ilmu Tasawuf sebagai jalan yang memberi petunjuk dan membawa seseorang itu kepada Tuhannya dengan pengabdian sebenarnya. Justru demikian, jalan untuk menyampaikan kepada maksud dan tujuan itu terbentang
luas dan banyak sekali. berbagai tariqah yang wujud dan bermacam jenis, warna dan pengajarannya tetap kembali kepada tujuan yang satu yaitu Taqarrub kepada Allah swt dan akhirnya mancapai Makrifatullah.

Tariqah-tariqah sejak awal kewujudannya telah berkembang pesat dan diamalkan sehingga ke hari ini Bilangannya banyak sekali. Ada tariqah-tariqah yang merupakan tariqah asas yang dibentuk oleh ahli-ahli Tasawuf, dan ada juga tariqah-tariqah yang
merupakan perpecahan daripada tariqah asas, telah dipengaruhi oleh pendapat para masyaikh tariqah asas, telah dipengaruhi oleh pendapat para masyaikh tariqah yang mengamalkannya di belakangnya atau oleh keadaan setempat, keadaan bangsa yang menganut tariqah-tariqah itu. Banyak diantara perpecahan tariqah- tariqah itu disusun atau diberi istilah-istilah yang sesuai dengan tempat perkembangannya.

Dr Syeikh H.Jalaluddin, seorang pakar ilmu Tasawuf dan
seorang ahli tariqah,telah banyak menulis tentang perkembangan
tariqah-tariqah, antara lain tariqah-tariqah yang telah diakui
kesahihannya. Beliau menerangkan tariqah-tariqah tersebut ialah:-

1 Tariqah Qadiriyah
2 Tariqah Naqsyabandiyyah
3 Tariqah Syaziliyyah
4 Tariqah Ahmadiyyah
5 Tariqah Rifaiyyah
6 Tariqah Dasukiyyah
7 Tariqah Akbariyyah
8 Tariqah Maulawiyyah
9 Tariqah Qurabiyyah
10 Tariqah Suhrawardiyyah
11 Tariqah Khalwatiyyah
12 Tariqah Jalutiyyah
13 Tariqah Bakdasiyyah
14 Tariqah Ghazaliyyah
15 Tariqah Rumiyyah
16 Tariqah Jastiyyah
17 Tariqah Sya’baniyyah
18 Tariqah Kaisaniyya
19 Tariqah Hamzawiyyah
20 Tariqah Sya’baniyya
21 Tariqah ‘Alawiyyah
22 Tariqah ‘Usyaqiyyah
23 Tariqah ‘Umariyyah
24 Tariqah ‘Uthmaniyyah
25 Tariqah ‘Aliyyah
26 Tariqah Bakriyyah
27 Tariqah ‘Abbasiyyah
28 Tariqah Haddadiyyah
29 Tariqah Maghribiyyah
30 Tariqah Ghaibiyyah
31 Tariqah Hadiriyyah
32 Tariqah Syattariyyah
33 Tariqah Bayumiyyah
34 Tariqah ‘Aidrusiyyah
35 Tariqah Sanbliyyah
36 Tariqah Malawiyyah
37 Tariqah Anfasiyyah
38 Tariqah Sammaniyyah
39 Tariqah Sanusiyyah
40 Tariqah Idrisiyyah
41 Tariqah Badawiyyah

Sebagai contoh, kami bawakan diantara sejarah dan
perkembangan ringkas beberapa tariqah yang tercatit di atas
berupa tariqah yang masih diamalkan sehingga ke hari ini dan
termasyhur di rantau nusantara ini.

Tariqah Syaziliyyah
Nama pendiri tariqah ini ialah Abul Hassan Ali As-Syazili
dalam sejarah keturunannya dihubungkan dengan keturunan
Sayidina Hassan putera Sayidina Ali Bin Abi Thalib ra. Lahir di
Amman, salah sebuah desa kecil di Afrika, berdekatan desa
Mansiyyah, dimana hidup seorang wali Sufi besar, As-Syeikh
Abul Abbas Al-Mursi, seorang yang namanya tidak asing dalam
dunia Tasawuf. Kedua-dua desa itu terletak di daerah Maghribi.
As-Syazili lahir pada tahun 573H. Beliau terkenal sebagai
seorang yang memiliki perwatakan yang baik, wajah yang
menunjukkan keimanan dan keikhlasan. Warna kulitnya sedang
serta badannya agak panjang dengan bentuk wajahnya yang agak
memanjang. Menurut Ibnu Sibagh, bentuk badannya itu
menunjukkan bentuk seorang yang penuh dengan rahsia-rahsia
hidup. Menurut Abdul ‘Aza’im pula, As-Syazili adalah seorang
yang ringan lidahnya, baik segala ucapannya sehingga segala
ucapan yang keluar dari mulutnya mengandungi hikmah dan
pengertian yang besar dan mendalam.
Tariqah Syaziliyyah dibentuk dengan menisbah kepada nama
pengasasnya. Ia merupakan tariqah yang silsilahnya sambung-
menyambung sampai kepada Hassan Bin Ali Bin Abi Thalib ra
dan terus sampai kepada Rasulullah saw. Salah sebuah tariqah
yang dikatakan termudah mengenal ilmu dan amal, mengenal
ahwal dan maqam, ilham dan maqal dengan mudah dapat membawa pengikut-pengikutnya kepada jazab, mujahadah, hidayah, rahsia dan karamah.
Menurut kitab-kitabnya, Tariqah Syaziliyyah tidak meletakkan syarat-syarat yang berat kepada Syeikh tariqah, kecuali mereka harus meninggalkan segala perbuatan maksiat, memelihara segala ibadah-ibadah sunnah semampunya, zikir kepada tuhan sebanyak mungkin, sekurang-kurangnya seribu kali sehari semalam, istighfar sebanyak seratus kali sehari semalam, serta beberapa zikir yang lain. Kitab Syaziliyyah meringkaskan
sebanyak dua puluh adab, lima sebelum memulakan zikir. Dua
belas dalam mengucapkan zikir dan tiga sesudah selesai berzikir.

Tariqah Qadiriyyah
Tariqah ini didirikan oleh seorang wali sufi yang agung, As-
Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau seorang yang alim dan
zahid, diberi gelaran Qutbul Aqtab. Seorang ahli fiqeh Mazhab
Hambali yang terkenal, kemudian beralih kecenderungannya
kepada ilmu tariqah dan menyelami alam kesufian. Sejarah
tentang kehidupan As-Syeikh dengan segala macam karamahnya
banyak tercatit dalam kitab-kitab Manaqib As-Syeikh Abdul
Qadir Al-Jailani.
Ibnu Batutah menceritakan bahawa dalam zamannya sudah
mulai dipergunakan orang tempat melakukan latihan-latihan suluk,
dan latihan-latihan yang dilakukan di Baghdad itu menurut ajaran-
ajaran As-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga dengan
demikian, ajarannya itu lama kelamaan merupakan satu mazhab
Sufi dan setiap murid yang telah menamatkan ajarannya sudah
beroleh ijazah khirqah dan berjanji akan meneruskan dan
menyiarkan ajarannya itu. Demikianlah diceritakan As-
Suhrawardi dalam kitabnya ‘Awariful Ma’arif’ yang tertulis pada
hujung kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazzali.
Tariqah mula berkembang pada awalnya di tanah Arab. Ali
Bin Al-Haddad semasa waktu hidup As-Syeikh telah mula
menyebarkan tariqah ini di Yaman. Muhammad Batha’ berasal dari Balbek, pula menyebarkan tariqah ini di Syria. Begitu juga Muhammad Al-Yunani terkenal sebagai seorang penyair Tariqah Qadiriyyah di Balbek dan juga Muhammad bin Abdus Samad
yang mewakli As-Syeikh Abdul Qadir sendiri untuk
mengembangkan tariqahnya di Mesir.
Demikianlah seterusnya ajaran Tariqah Qadiriyyah
disebarkan luas ke negara-negara lain. Ke Makkah, Turki, tersiar
juga ke Afrika Tengah, ke Asia sehingga membawa ke rantau
nusantara kita ini.
Tariqah Qadiriyyah mempunyai zikir-zikir, wirid dan hizib- hizib yang tertentu. Wirid-wirid Tariqah Qadiriyyah termuat dalam kitab ‘Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyyah’ karangan Abdullah Bin Muhammad Al-Ajami, juga seorang sufi yang alim yang telah
mencapai umur 183 tahun (527–721 H)
Pokok dasar Tariqah Qadiriyyah sama banyaknya dengan
Tariqah Syaziliyyah iaitu terdiri dari lima asas yang penting. Asas
Tariqah Syaziliyyah itu terdiri dari lima perkara:-

1) Taqwa kepada Tuhan zahir dan bathin
2) Mengikut sunnah dalam perkataan dan perbuatan
3) Menjauhkan diri dari makhluk di depan dan di belakang.
4) Rela terhadap Tuhan dalam pemberiannya yang sedikit atau banyak
5) Kembali kepada Tuhan dalam waktu susah dan senang

Manakala asas pengajaran Tariqah Qadiriyyah pula ada lima
perkara;
Tinggi cita-cita, Memelihara kehormatan, Memelihara hikmah, Melaksanakan maksud, Mengagungkan nikmat dan keseluruhan ini semua
ditujukan hanya kepada Allah swt semata-mata Barangsiapa yang cita-citanya tinggi, maka tinggilah martabatnya. Barangsiapa yang memelihara kehormatan Allah,
maka Allah akan memelihara kehormatannya.
Barangsiapa yang memperbaiki khidmat, maka ianya wajib memperolehi rahmat.
Barangsiapa berusaha mencapai tujuan dan cita-citanya, maka ianya akan selalu memperolehi hidayat.
Barangsiapa yang membesarkan nikmat Allah bererti bersyukur kepadaNya.
Barangsiapa bersyukur kepada Allah, akan memperolehi tambahan nikmat yang dijanjikan Allah swt.

Tariqah Rifa’iyyah
Pengasas Tariqah Rifaiyyah adalah seorang sufi yang bernama
Rifa’I, pendiri tariqah ini. Tidak banyak lembaran sejarah yang
menulis tentang riwayat hidp As-Syeikh ini. Begitu juga Ibnu
Khalikan tidak banyak menulis tentang sejarah hidupnya. Lebih
banyak diutarakan beberapa catatan mengenai hidupnya dalam
kitab tarikh Islam karangan Az-Zahabi, dalam Kitab Tanwirul Absar dan juga Qiladatul Jawahir.
Dari sejarah hidupnya, dapat kita ketahui bahwa tatkala ia berumur tujuh tahun, ayahnya meninggalkan Baghdad pada tahun 419H. Lalu ia diasuh oleh bapa saudaranya Mansur Al-Bathaihi
yang tinggal di Basrah. Menurut Imam Sya’rani dalam kitabnya Lawaqihul Anwar, bapa saudaranya itu adalah seorang Syeikh tariqah yang kemudian dinamakan menurut nama Ahmad Rifa’iyyah. Ia pernah menuntut juga dari bapa saudaranya yang
lain, Abul Fadhl Ali Al-Wasithi mengenai hukum-hukum Islam
dalam mazhab Syafie. Ia belajar dengan giat dalam segala bidang
ilmu hingga ke umur 27 tahun. Ia mendapat ijazah dari Abul
Fadhl dan Khirqah dari Mansur, yang telah menetap di Umm
Abidah dan kemudian meninggal di sana pada tahun 540H.
Ahmad tidak melepaskan keluarga ini dan banyak bergaul dengan
anak-anak Mansur yang kesemuanya ahli tariqah.
Tariqah Rifaiyyah ini yang pada awal-awalnya bermula di Iraq, kemudian tersiar luas ke Basrah, sampai ke Damshiq dan Istanbul di Turki. Cabang-cabangnya yang terdapat di Syria ialah Hariyah, Sa’diyah dan Sayyadiyah. Cabangnya yang terdapat di Mesir pula ialah Baziyah, Malikiyah dan Habibiyah. Cabang Sa’diyah diSyria didirikan oleh Sa’duddin Jibawi (wafat 1335H) yang bercabang pula, masing-masing didirikan oleh Abdus Salamiyah
dan Abdul Wafaiyah, Hariri cabang di Syria (wafat 1247 H).

KESIMPULAN
Keperibadian manusia telah disemai sebagai sebaik-baik
penciptaan yang Allah swt mengutamakan atas segala penciptaan
yang lain. Kecemerlangan penciptaan yang dinamakan insan ini
memerlukan panduan yang sebaik-baiknya baik mengharungi
buaian gelora dunia. Tujuannya tiada lain melainkan supaya
insan ini akan pulang ke pangkuan Tuhannya dalam keadaan
sebaik-baiknya sepertimana keadaannya ketika dalam mula-mula
kejadian. Dengan motif mencapai kesempurnaan disisi Allah
inilah, ilmu Tasawuf dan jalan Tariqah, para sufi mengutamakan.
Tiada lain melainkan keredhaan Ilahi yang diharapkan, supaya
kepulangannya membawa kepada pengucapan salam dari
Penciptanya.
Dengan ini kami akhiri pembentangan suatu khazanah Islam
yang unggul ini dengan harapan ianya menjadi wasilah bagi
mencerminkan segelintir isi kandungan yang terkandung didalam
ilmu yang besar ini. Semoga ianya menjadi alat bagi
mendatangkan fahaman kepada ajaran Tasawuf dan Tariqah.
Dengannya kami mengharapkan maghfirah dan hasanah dari Sang
Pencipta, yang menjadi tujuan atas segala tujuan

No comments: