Followers

Saturday, September 13, 2008

Dalail Khairat ( Kamis )

Surat Yaa Siin

Al-faatihata li ridhatillaah… al-faatihah!
Al-faatihata ilaa jamii’il malaaikati khusushan sayyidinaa jibriila AS/wa sayyidinaa miikaa-iila AS/wa sayyidinaa israafiila AS/wa sayyidinaa ‘izraa-iila AS… al-faatihah!


ilaa hadhratin nabiyyi SAW wa aalihi wa shahbihil kiraam/wa ilaa arwaahi ikhwanihil anbiyaa-i wal mursaliin/wa khudamaa-i syaraa-‘ihim/wa ilaa arwaahi a-immatil arba’a/wa ilaa arwaahi masyaayikhinaa fii thaariiqatin naqsyabandiyyatil ‘aliyyah/ khaashatan ilaa ruuhi imaamith thariiqati wa ghawtsil khaliiqati syaykh bahaa-uddiini naqsyabandi muhammadinil uwaysiyyil bukhaarii/wa mawlaanaa sulthaanul awliyaa-i syaykh ‘abdillaahi faa’iz ad-daghistaanii/wa syaykhinaa ustaadzinaa sulthaanil awliyaa syaykh sayyid muhammad naazhim ‘aadil al-qubruusi al-haqqaanii/wa ilaa mawlana wa mursyidina wa habibuna syaykh muhammad hisyam kabbani/wa hadrati ustaadzinaa wa ustaadzi ustaadzinaa wash-shiddiiqiyyuuna… al-faatihah!
Al-faatihata ilaa ustaadzinaa al-Imaam Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli…al-faatihah!


Al-faatihata ilaa arwaahi abaa-inaa/ wa ummahaatinaa wa ajdaadinaa/ wa jaddaatinaa/ wa liqurabatinaa/ wali ustaadzinaa wali jamii’il muslimiina wal muslimaat/ wal mu’miniina wal mu’minaat/ al-faatihah!
al-Faatihah (14 kali)


Bismillaahir rahmaanir rahiim
Alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin/hasbiyallaahu wani’mal wakiil/walaa hawla walaa quwwata illaa billaahi ‘aliyil ‘azhiim/allaahumma innii abra-u min hawli wa minquwwati ilaa hawlika wa quwwatik/allaahumma innii ataqar-rabu ilayka bishalaati ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘abdika wa nabiyyika wa rasuulika sayyidil mursaliina shallallaahu ta’aalaa wa sallama ‘alayhi wa ‘alayhim ajma’iin/imti-tsaalal li-amrika wa tashdiiqal laahu wa mahabbatan fiihi wa syaw qaan ilayhi wa ta’zhiimal liqadrihi walikawnihi shallallaahu ‘alayhi wa sallama ahlal lidzalik/fataqab-balhaa minnii bifadhlika waj’alnii min ‘ibaadikash shaalihiin/wa waf-fiqnii liqiraa atihaa ‘alaad dawaami bijaahihi ‘indak/wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalihi wa shahbihi ajma’iin

astaghfirullaahal ‘azhiim (3 kali)
subhaanallaahi wal hamdulillaah (3 kali)
hasbiyallaahu wani’mal wakiil (3 kali)
surat al-Ikhlash (3 kali)
al-Falaq
an-Naas
al-Faatihah


Asmaa-ullaahil husnaBismillaahir rahmaanir rahiim
Allaah [jalla jalaaluhu], ar-Rahmaanu [jalla jalaaluhu], ar-Rahiimu [jalla jalaaluhu], al-Maaliku [jalla jalaaluhu], al-Qudduusu [jalla jalaaluhu], as-Salaamu [jalla jalaaluhu], al-Mu’minu [jalla jalaaluhu], al-Muhayminu [jalla jalaaluhu], al-‘Aziizu [jalla jalaaluhu], al-Jabbaaru [jalla jalaaluhu], al-Mutakabbiru [jalla jalaaluhu], al-Khaaliqu [jalla jalaaluhu], al-Baari-u [jalla jalaaluhu], al-Mushawwiru [jalla jalaaluhu], al-Ghaffaaru [jalla jalaaluhu], al-Qahhaaru [jalla jalaaluhu], al-Wahhaabu [jalla jalaaluhu], ar-Razzaaqu [jalla jalaaluhu], al-Fattaahu [jalla jalaaluhu], al-‘Aliimu [jalla jalaaluhu], al-Qaabidhu [jalla jalaaluhu], al-Baasithu [jalla jalaaluhu], al-Khaafidu [jalla jalaaluhu], ar-Raafi’u [jalla jalaaluhu], al-Mu’izzu [jalla jalaaluhu], al-Mudzillu [jalla jalaaluhu], as-Samii’u [jalla jalaaluhu], al-Bashiiru [jalla jalaaluhu], al-Hakamu [jalla jalaaluhu], al-‘Adlu [jalla jalaaluhu], al-Lathiifu [jalla jalaaluhu], al-Khabiiru [jalla jalaaluhu], al-Haliimu [jalla jalaaluhu], al-‘Azhiimu [jalla jalaaluhu], al-Ghafuuru [jalla jalaaluhu], asy-Syakuuru [jalla jalaaluhu], al-‘Aliyyu [jalla jalaaluhu], al-Kabiiru [jalla jalaaluhu], al-Hafiizu [jalla jalaaluhu], al-Muqiitu [jalla jalaaluhu], al-Hasiibu [jalla jalaaluhu], al-Jaliilu [jalla jalaaluhu], al-Kariimu [jalla jalaaluhu], ar-Raqiibu [jalla jalaaluhu], al-Mujiibu [jalla jalaaluhu], al-Waasi’u [jalla jalaaluhu], al-Hakiimu [jalla jalaaluhu], al-Waduudu [jalla jalaaluhu], al-Majiidu [jalla jalaaluhu], al-Baa’itsu [jalla jalaaluhu], asy-Syahiidu [jalla jalaaluhu], al-Haqqu [jalla jalaaluhu], al-Wakiilu [jalla jalaaluhu], al-Qawiyyu [jalla jalaaluhu], al-Matiinu [jalla jalaaluhu], al-Waliyyu [jalla jalaaluhu], al-Hamiidu [jalla jalaaluhu], al-Muhshi [jalla jalaaluhu], al-Mubdii-u [jalla jalaaluhu], al-Mu’iidu [jalla jalaaluhu], al-Muhyi [jalla jalaaluhu], al-Mumiitu [jalla jalaaluhu], al-Hayyu [jalla jalaaluhu], al-Qayyuum [jalla jalaaluhu], al-Waajidu [jalla jalaaluhu], al-Maajidu [jalla jalaaluhu], al-Waahidu [jalla jalaaluhu], al-Ahadu [jalla jalaaluhu], ash-Shamadu [jalla jalaaluhu], al-Qaadiru [jalla jalaaluhu], al-Muqtadiru [jalla jalaaluhu], al-Muqaddimu [jalla jalaaluhu], al-Mu-akhiru [jalla jalaaluhu], al-Awwalu [jalla jalaaluhu], al-Akhiru [jalla jalaaluhu], azh-Zhaahiru [jalla jalaaluhu], al-Baathinu [jalla jalaaluhu], al-Waali [jalla jalaaluhu], al-Mut’aali [jalla jalaaluhu], al-Barru [jalla jalaaluhu], at-Tawwaabu [jalla jalaaluhu], al-Muntaqimu [jalla jalaaluhu], al-`Afuwwu [jalla jalaaluhu], ar-Ra-uufu [jalla jalaaluhu], Maalikul Mulki [jalla jalaaluhu], Dzul Jalaali wal Ikraami [jalla jalaaluhu], al-Muqsithu [jalla jalaaluhu], al-Jaami’u [jalla jalaaluhu], al-Ghaniyyu [jalla jalaaluhu], al-Mughni [jalla jalaaluhu], al-Mu’thi [jalla jalaaluhu], al-Maani’u [jalla jalaaluhu], adh-Dhaarru [jalla jalaaluhu], an-Naafi’u [jalla jalaaluhu], an-Nuuru [jalla jalaaluhu], al-Haadii [jalla jalaaluhu], al-Badii’u [jalla jalaaluhu], al-Baaqi [jalla jalaaluhu], al-Waarits [jalla jalaaluhu], ar-Rasyiidu [jalla jalaaluhu], ash-Shabuuru [jalla jalaaluhu]MuqaddimahBismillaahir rahmaanir rahiim
Washallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalihii wa shahbihi wa sallama ilaahi bijaahi nabiyyika sayyidinaa muhammadin shallallaahu ‘alayhi wa sallama ‘indaka wa makaanatihi ladayka wa mahab-batika laahu wa mahab-batihi lak/wa bis sir-ril ladzii baynaka wa baynahu as-aluka an tushal-liya wa tusallima ‘alayhi wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wadhaa’ifil laahumma mahab-batii fiihi wa’ar-rifni bihaqqihii warutabihii wa waf-fiqnii lit-tibaa ‘ihii walqiyaami bi-ada bihii wasunnatihii wajma’nii ‘alayhi wa mat-ti’nii biru’yatihii wa-as’idnii bimukaa lamatihii warfa’ ‘anniil ‘awaa-iqa wal’alaa-iqa wal wasaa-itha wal hijaaba wa syannif sam’i ma-’ahu biladzii dzil khithaab/wa hayyi’nii liitalaqii minhu wa-ahhilnii likhidmatih/waj’al shalawaatii ‘alayhi nuuraan nayyiraan kaamilaam mukam-malaan thaahiraam muthah-haraam maa hiyaan kulla zhulmiw wa zhulmatiw wa syakkiw wa syirkiw wa kufriw wa zuuriw wa wizriw waj’alhaa sababal lit-tamhiishi wa marqalli anaala bihaa a’laa maqaamil ikhlaashi wattakh-shiishi hatta laa yabqaa fiyya rabbaa niyyatul lighayrika wa hattaa ashluha lihadhratika wa akuuna min ahli khushuushiy-yatika mustamsikaam bi-ada bihii wa sunnatihii shallallaahu ‘alayhi wa sallama mustamiddam min hadhratihil ‘aaliyati fii kulli waqtiw wahiin/yaa allaahu yaa nuuru yaa haqqu yaa mubiinu (3 kali)/washallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalihii wa shahbihi wa sallam/alhamdulillaahil-ladzii hadaa naa lil-iimaani wal-islaam/washalaatu was-salaamu ‘alaa sayyidinaa muhammadin nabiyyihil ladziis tanqadzanaa bihii min ‘ibaadatil awtsaani wal-ashnaam/wa’alaa aalihi wa ash-haabihin nujabaa-il bararatil kiraam/waba’da hadzaa falgharadhu fii haadzaal kitaabi dzikrush-shalaati ‘alan-nabiyyi shallallaahu ‘alayhi wa sallama wafadhaa-i lihaa nadzkuruhaa mahdzuu fatal asaaniidi liyas-hula hifzhuhaa ‘alal qaari-ii wa hiya min aham-mil muhim-maati limay yuriidul qurba mir-rabbil arbaab/wa sam-maytuhu bikitaa bi dalaa-i-lil khayraati wa syawaariqil anwaar/fii dzikri shalaati ‘alan-nabiyyil mukhtaar/ ibtighaa-al limar-dhaatillaahi ta’aalaa wa mahabbatan fii rasuulihil kariimi sayyidinaa muhammadin shallallaahu ‘alayhi wa sallama tasliimaa/ wa-allaahul mas-uulu ay yaj’alanaa lisunnatihii minat-taabi’iin/wa lidzaa tihil kaamilati minal muhib-biina fa-innahu ‘alaa dzaalika qadiir/laa ilaaha ghayruhu wa laa khayra illaa khayruh/wa huwa ni’mal mawlaa wa ni’man nashiir/wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘azhiim/fashlun fii fadlish shalaati ‘alan nabiyyi shallallaahu ‘alayhi wa sallam/qaalallaahu ‘azza wa jalla inna-allaaha wamalaa-ikatahu yushal-luuna ‘alan-nabiyyi yaa ayyuhaal ladziina aamanuu shalluu ‘alayhi wa sal-limuu tasliimaa


Asmaa-un nabiyyi shallallaahu ‘alayhi wa sallamAllaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa manismuhu sayyidunaa Muhammadun SAW, Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa manismuhu sayyidunaa Ahmadu SAW, Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa manismuhu sayyidunaa Haamidun SAW, sayyidunaa Mahmuudun SAW, sayyidunaa Ahyadun SAW, sayyidunaa Wahiidun SAW, sayyidunaa Maahin SAW, sayyidunaa Haasyirun SAW, sayyidunaa ‘Aaqibun SAW, sayyidunaa Thaa Haa SAW, sayyidunaa Yaa Siin SAW, sayyidunaa Thaahirun SAW, sayyidunaa Muthah-harun SAW, sayyidunaa Thayyibun SAW, sayyidunaa Sayyidun SAW, sayyidunaa Rasuulun SAW, sayyidunaa Nabiiyyun SAW, sayyidunaa Rasuul ur-Rahmati SAW, sayyidunaa Qayyimun SAW, sayyidunaa Jaami’un SAW, sayyidunaa Muqtafin SAW, sayyidunaa Muqaffi SAW, sayyidunaa Rasuul al-Malaahimi SAW, sayyidunaa Rasuul ur-Raahati SAW, sayyidunaa Kaamilun SAW sayyidunaa Ikliilun SAW, sayyidunaa Muddatsyirun SAW, sayyidunaa Muzzammilun SAW, sayyidunaa ‘Abdullaahi SAW, sayyidunaa Habiibullaahi SAW, sayyidunaa Shafiyullaahi SAW, sayyidunaa Najiyullaahi SAW, sayyidunaa Kaliimullaahi SAW, sayyidunaa Khaatam ul-Anbiyaa SAW, sayyidunaa Khaatam ur-Rusuuli SAW, sayyidunaa Muhyin SAW, sayyidunaa Munaj-jin SAW, sayyidunaa Mudzak-kirun SAW, sayyidunaa Naashirun SAW, sayyidunaa Manshuurun SAW, sayyidunaa Nabiyyur-Rahmati SAW, sayyidunaa Nabiyyut-Taubati SAW, sayyidunaa Hariishun ‘Alaykum SAW, sayyidunaa Ma’luumun SAW, sayyidunaa Syahiirun SAW, sayyidunaa Syaahidun SAW, sayyidunaa Syahiidun SAW, sayyidunaa Masyhuudun SAW, sayyidunaa Basyiirun SAW, sayyidunaa Mubasyirun SAW, sayyidunaa Nadziirun SAW, sayyidunaa Mundzirun SAW, sayyidunaa Nuurun SAW, sayyidunaa Siraajun SAW, sayyidunaa Mishbaahun SAW, sayyidunaa Hudan SAW, sayyidunaa Mahdiyyun SAW, sayyidunaa Muniirun SAW, sayyidunaa Daa’in SAW, sayyidunaa Mad’uwwun SAW, sayyidunaa Mujiibun SAW, sayyidunaa Mujaabun SAW, sayyidunaa Hafiyyun SAW, sayyidunaa ‘Aafuwwun SAW, sayyidunaa Waaliyyun SAW, sayyidunaa Haqqun SAW, sayyidunaa Qawiyyun SAW, sayyidunaa Amiinun SAW, sayyidunaa Maa’munun SAW, sayyidunaa Kariimun SAW, sayyidunaa Mukarramun SAW, sayyidunaa Makiinun SAW, sayyidunaa Matiinun SAW, sayyidunaa Mubiinun SAW, sayyidunaa Mu-ammilun SAW, sayyidunaa Washuulun SAW, sayyidunaa Dzuu Quwwatin SAW, sayyidunaa Dzuu Hurmatin SAW, sayyidunaa Dzuu Makaanatin SAW, sayyidunaa Dzuu ‘ Izzin SAW, sayyidunaa Dzuu Fadhlin SAW, sayyidunaa Muthaa-’un SAW, sayyidunaa Muthii-’un SAW, sayyidunaa Qadamu Shidqin SAW, sayyidunaa Rahmatun SAW, sayyidunaa Busyra SAW, sayyidunaa Ghawtsun SAW, sayyidunaa Ghaytsun SAW, sayyidunaa Ghiyyaatsun SAW, sayyidunaa Ni'matullaahi SAW, sayyidunaa Hadiyyatullaahi SAW, sayyidunaa 'Urwatuw Wutsqaa SAW, sayyidunaa Shiraathullaah SAW, sayyidunaa Shirathum-mustaqimun SAW, sayyidunaa Dzikrullaahi SAW, sayyidunaa Sayfullaahi SAW, sayyidunaa Hizbullaahi SAW, sayyidunan-Najmuts-tsaqibu SAW, sayyidunaa Mush-thafaa SAW, sayyidunaa Mujtabaa SAW, sayyidunaa Muntaqaa SAW, sayyidunaa Ummiyyun SAW, sayyidunaa Mukhtaarun SAW, sayyidunaa Ajiirun SAW, sayyidunaa Jabbaarun SAW, sayyidunaa Abuul Qaasimi SAW, sayyidunaa Abuuth-Thahiri SAW, sayyidunaa Abuuth-Thayyibi SAW, sayyidunaa Aabuu Ibraahiima SAW, sayyidunaa Musyaffa’un SAW, sayyidunaa Syafii'un SAW, sayyidunaa Shaalihun SAW, sayyidunaa Mushlihun SAW, sayyidunaa Muhayminun SAW, sayyidunaa Shaadiqun SAW, sayyidunaa Mushaddiqun SAW, sayyidunaa Sidqun SAW, sayyidunaa Sayyidul-Mursaalina SAW, sayyidunaa Imaamul-Muttaqiina SAW, sayyidunaa Qaa-idul Ghur-ril Muhajjalina SAW, sayyidunaa Khaliilur-Rahmaani SAW, sayyidunaa Barrun SAW, sayyidunaa Mabarrun SAW, sayyidunaa Wajiihun SAW, sayyidunaa Nashihun SAW, sayyidunaa Naashihun SAW, sayyidunaa Wakiilun SAW, sayyidunaa Mutawakkilun SAW, sayyidunaa Kafiilun SAW, sayyidunaa Syafiiqun SAW, sayyidunaa Muqiimus-Sunnati SAW, sayyidunaa Muqaddasun SAW, sayyidunaa Ruuhul Qudusi SAW, sayyidunaa Ruuhul Haqqi SAW, sayyidunaa Ruuhul Qisthi SAW, sayyidunaa Kaafin SAW, sayyidunaa Muktafin SAW, sayyidunaa Balighun SAW, sayyidunaa Mubalighun SAW, sayyidunaa Syaafin SAW, sayyidunaa Waashilun SAW, sayyidunaa Mawshuulun SAW, sayyidunaa Saabiqun SAW, sayyidunaa Saa-iqun SAW, sayyidunaa Haadin SAW, sayyidunaa Muhdin SAW, sayyidunaa Muqaddamun SAW, sayyidunaa ‘Aziizun SAW, sayyidunaa Faadhilun SAW, sayyidunaa Mufadh-dhalun SAW, sayyidunaa Faatihun SAW, sayyidunaa Miftaahun SAW, sayyidunaa Miftaahur Rahmaati SAW, sayyidunaa Miftaahul Jannati SAW, sayyidunaa 'Alaamul Iimaani SAW, sayyidunaa 'Alaamul Yaqiini SAW, sayyidunaa Dalilul Khayraati SAW, sayyidunaa Mushah-hihul Hasanaati SAW, sayyidunaa Muqiilul 'Atsaraati SAW, sayyidunaa Shafuuhun ’aniz-Zallaati SAW, sayyidunaa Shaahibusy-Syafaa'ati SAW, sayyidunaa Shaahibul-Maqaami SAW, sayyidunaa Shaahibul Qadami SAW, sayyidunaa Makhshuushum bil-'izzi SAW, sayyidunaa Makhshuushum bil-Majdi SAW, sayyidunaa Makhshuushum bisy-Syarafi SAW, sayyidunaa Shahibul Wasiilati SAW, sayyidunaa Shahibus Sayfi SAW, sayyidunaa Shaahibul Fadiilaati SAW, sayyidunaa Shaahibul Izaari SAW, sayyidunaa Shaahibul Hujjati SAW, sayyidunaa Shaahibus Sulthaani SAW, sayyidunaa Shaahibur Ridaa-i SAW, sayyidunaa Shaahibud Darajaatir Rafii'ati SAW, sayyidunaa Shaahibut Taaji SAW, sayyidunaa Shaahibul Mighfari SAW, sayyidunaa Shaahibul Liwaa-i SAW, sayyidunaa Shaahibul Mi'raaji SAW, sayyidunaa Shaahibul Qadhiibi SAW, sayyidunaa Shaahibul Buraaqi SAW, sayyidunaa Shaahibul Khaatami SAW, sayyidunaa Shaahibul 'Alaamati SAW, sayyidunaa Shaahibul Burhaani SAW, sayyidunaa Shaahibul Bayaani SAW, sayyidunaa Fashiihul Lisaani SAW, sayyidunaa Muthah-harul Janaani SAW, sayyidunaa Ra-uufun SAW, sayyidunaa Rahiim SAW, sayyidunaa Udzunu Khayrin SAW, sayyidunaa Shahiihul Islaami SAW, sayyidunaa Sayyidul Kawnaini SAW, sayyidunaa 'Aynun-Na'iimi SAW, sayyidunaa 'Aynul-Ghurri SAW, sayyidunaa Sa'dullaah SAW, sayyidunaa Sa'dul-Khalqi SAW, sayyidunaa Khathiibul Umami SAW, sayyidunaa 'Alamul Hudaa SAW, sayyidunaa Kaasyiful Kurabi SAW, sayyidunaa Raafi'ur Rutabi SAW, sayyidunaa 'Izzul-'Arabi SAW, sayyidunaa Shaahibul Faaraaji SAW, Shallallaahu ‘alayhi wa ‘alaa aalihii/allaahumma yaa rabbi bijaahi nabiyyikal mushtafaa/wa rasuulikal murtadhaa/thah-hir quluubanaa min kulli wash-fiy-yubaa ‘idunaa ‘am-musyaa hadatika wa mahabbatika wa amitnaa ‘alas sunnati wal jamaa’ati wasy-syawqi ilaa liqaa-ika yaa dzal jalaali wal-ikraam/wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadiw wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallama tasliimaa


Doa NiatBismillaahir rahmaanir rahiim
Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin/wa hasbiyallaahu wa ni’mal wakiil/wa laa hawla wa laa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘azhiim/allaahumma innii abra’u ilayka min hawli wa quwwati ilaa hawlika wa quwwatik/allaahumma innii nawaytu bishalaati ‘alan nabiyyi shallallaahu ‘alayhi wa sallama imti-tsaalal li-amrika watashdiiqal linabiyyika sayyidinaa muhammadin shallallaahu ‘alayhi wa sallama wa mahabbatan fiihi wa syawqaan ilayhi wata’zhiimal liqadrihii wa likawnihii ahlal lidzaalika fataqabbalhaa minnii bifadhlika wa ihsaanika wa azil hijaabal ghaflati ‘an qalbii waj’alnii min ‘ibaadikash shaalihiin/allaahumma zidhu syarafan ‘alaa syarafihil ladzii awlaytahu/wa ‘izzan ‘alaa ‘izzihil ladzii a’thaytahu/wa nuuran ‘alaa nuurihil ladzii minhu khalaqtahu/wa a’li maqaamahu fii maqaamaatil mursaliin/ wadarajatahu fii darajatin nabiyyiin/wa as-aluka ridhaaka waridhaahu yaa rabbal ‘aalamiina ma’al ‘aafiyatid daaimati walmawti ‘alaal kitaabi was-sunnati waljamaa’ati wakalimatayisy syahaadati ‘alaa tahqiiqihaa min ghayri taghyiiriw walaa tabdiil/waghfirlii maar takabtuhu bimannika wa fadhlika/wajuudika wakaramika yaa akramal akramiin/wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalihii washahbihii wa sallam


Hizib Keempat pada Hari Kamisallaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘abdika wa rasuulikan-nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammad/ allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin shalaatan takuunu laka ridhaa-aw wa laahu jazaa-aw walihaqqihii adaa-aw wa a’thihil wasiilata wal fadhiilata wal maqaamal mahmuudal-ladzii wa ‘adtahu wajzihii ‘annaa maa huwa ahluhu wajzihii afdhala maa jaa zayta bihii nabiyyan ‘an qawmihii wa rasuulan ‘an ummatih/wa shalli ‘alaa jamii-‘i ikhwaanihii minan-nabiyyiina wa shaalihiina yaa arhamar-raahimiin/allaahummaj’al fadhaa-ila shalaatika wa syaraa-ifa zakawaatika wa nawaa miya barakaatika wa ‘awaa thifa ra’fatika wa rahmatika wa tahiyyatika wa fadhaa-ila aalaa-i-ka ‘alaa sayyidinaa muhammadin sayyidil mursaliina wa rasuuli rabbil ‘aalamiina qaa-idil khayri wa faatihil birri wa nabiyyir rahmati wa sayyidil ummah/ allaahummab’atshu maqaamam mahmuudan tuzlifu bihii qurbahu wa tuqirru bihii ‘aynahu yaghbituhu bihil awwaluuna wal akhiruun/allaahumma a’thihil fadhla wal fadhiilata wasy-syarafa wal wasiilata wad-darajatar-rafii’ata wal manzilatasy-syaamikhah/ allaahumma a’thi sayyidinaa muhammadanil wasiilata wa baligh-hu ma’muulaahu waj’alhu awwala syaafi-iw wa awwala musyaffa’/ allaahumma ‘azhim burhaanah/wa tsaqqil miizaanah/wa ablij hujjatah/warfa fi ahli ‘illiyyiina darajatah/wa fii a’lal muqarrabiina manzilatah/allaahumma ahyinaa ‘alaa sunnatih/wa tawaffanaa ‘alaa millatih/waj’alnaa min ahli syafaa’atih/wahsyur naa fii zumratih/wa awridnaa hawdhah/wasqinaa min ka’sihi ghayra khazaayaa wa laa naadimiina wa laa syaakkiina wa laa mubaddiliina wa laa mughayriina wa laa faatiniina wa laa maftuuniina aamiina yaa rabbal’aalamiin/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadiw wa a’thihil wasiilata wal fadhiilata wad-darajatar-rafii’ata wab’atshul maqaamal mahmuudal ladzii wa ‘adtahu ma’a ikhwaanihin-nabiyyiin/shallalaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadin nabiyyir-rahmati wa sayyidil ummati wa ‘alaa abiinaa sayyidinaa aadama wa umminaa sayyidatinaa hawwaa-a waman walada minan-nabiyyiina wash-shiddiqiina wasy-syuhadaa-i wa shaalihiina wa shalli ‘alaa malaa-ikatika ajma’iina min ahlis-samaawaati wal ardhiina wa ‘alaynaa ma’ahum yaa arhamar-raahimiin/allaahummagh firli dzunuubii wa liwaalidayya warhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiraw walijamii’il mu’miniina wal mu’minaat/wal muslimiina wal muslimaat/al ahyaa-i minhum wal amwaat/wa taabi’ baynanaa wa baynahum bil khayraat/rabbighfir warham wa anta khayrur-raahimiin/wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil azhiim/ allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin nuuril anwaar/wa sirril asraar/ wa sayyidil abraar/wa zaynil mursaliinal akhyaar/wa akrami man azhlama ‘alayhil laylu wa asyraqa ‘alayhin-nahaar/wa ‘adada maa nazala min awwalid-dunyaa ilaa aakhirihaa min qathril amthaari wa ‘adada maa nabata min awwalid-dunyaa ilaa aakhirihaa minan-nabaati wal asy-jaar/shalaatan daa-imatam bidawaami mulkillaahil waahidil qahhaar/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin shalaatan tukrimu bihaa matswaahu wa tusyarrifu bihaa ‘uqbaahu wa tuballighu bihaa yawmal qiyaamati munaahu wa ridhaah/ haadzihish-shalaatu ta’zhiiman lihaqqika yaa sayyidinaa muhammad (3 kali)/ allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin haa-ir-rahmati wa mii mayil mulki wa daalid-dawaamis-sayyidil kaamilil faattihil khaatimi ‘adada maa fii ‘ilmika kaa-inun awqad kaana kullamaa dzakaraka wadzakarahu dzakiruun/wa kullamaa ghafala ‘an dzikrika wa dzikrihil ghaafiluun/shalaatan daa-imatam bidawaa mika baaqiyatam bibaqaa-ika laa muntaha laahaa duuna ‘ilmika innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir (3 kali)/ allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadinil-ladzii huwa abhaa syumuusil hudaa nuuraw wa abharuhaa/wa as-yarul ambiyaa-i fakhraw wa asyharuhaa/wa nuuruhu az-haru anwaaril ambiyaa-i wa asyrafuhaa wa awdha-huhaa/wa azkaal khaliiqati akhlaaqaw wa ath-haruhaa/wa akramuhaa khalqaw wa a’daluhaa/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadinin-nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadinil-ladzii huwa abhaa minal qamarit-taammi wa akramu minas-sahaabil mursalati wal bahril khitham/ allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadinil-ladzii qurinatil barakatu bidzaa tihii wa mahyaahu wa ta-’atharatil ‘awaalimu bithiibi dzikrihii wa rayyah/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aalihii wa sallim/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadiw wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadiw warham sayyidinaa muhammadaw wa aala sayyidinaa muhammadin kamaa shallayta wa baarakta wa tarah-hamta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima wa ‘alaa aali sayyidinaa ibraahiima innaka hamidum majiid/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin ‘abdika wa nabiyyika wa rasuulikan-nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammad/ allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadim milad-dunyaa wa mil al-aakhirah/wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadim milad-dunyaa wa mil al-akhirati/warham sayyidinaa muhammadaw wa aala sayyidinaa muhammadim milad-dunyaa wa mil al-aakhirah/wajzi sayyidanaa muhammadaw wa aala sayyidinaa muhammadim milad-dunyaa wa mil al-aakhirah/wa sallim ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadim milad-dunyaa wa mil al-aakhirah/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin kamaa amartanaa an-nushalliya ‘alayh/wa shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin kamaa yanbaghi ay-yushalla alayh/allaahumma shalli ‘alaa nabiyyikal mushthafaa wa rasuulikal murtadhaa wa waliyyikal mujtabaa wa amiinika ‘alaa wahyis-samaa/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin akramil aslafil qaa-imi bil ‘adli wal inshaafil mab’uutsi fii suuratil a’raafil muntakhabi min ashlaabisy-syiraafi wal buthuunizh-zhiraafil mushaffaa mim mushaashi ‘abdil muthalibiina ‘abdi manaafinil-ladzii hadayta bihii minal khilaafi wa bayyanta bihii sabiilal ‘afaaf/allaahumma innii as-aluka bi-afdhali mas-alatika wa bi-ahabbi asmaa-ika ilayka wa akramihaa ‘alayka wa bimaa mananta ‘alaynaa bisayyidinaa muhammadin nabiyyinaa shallallaahu ‘alayhi wa sallama fastanqadz-tanaa bihii minadh-dhalaalati wa amartanaa bishalaati ‘alayhi wa ja’alta shalaatanaa ‘alayhi darajataw wa kaffaarataw waluth-faw waman-nam min i’thaa-ika fa-ad’uuka ta’zhiimal li-amrika wattibaa’al-liwa shiyyatika wa muntajizal limaw’uudika limaa yajibu linabiyyinaa sayyidinaa muhammadin shallallaahu ‘alayhi wa sallama fii adaa-i haqqihii qibalanaa idz aamanna bihii wa shaddaqnaahu wattaba’naan-nuural-ladzii unzila ma’ahu wa qulta wa qawlukal haqqu innallaaha wa malaa-ikatahu yushalluuna ‘alan-nabiyyi yaa ayyuhal-ladziina aamanuu shallu ‘alayhi wa sallimuu tasliima/wa amartal ‘ibaada bishalaati ‘alaa nabiyyihim fariidhatan iftaradh-tahaa wa amartahum bihaa fanas-aluka bijalaali wajhika wa nuuri ‘azhamatika wabimaa aw jabta ‘alaa nafsika lil muhsiniina an tushalliya anta wa malaa-ikatuka ‘alaa sayyidinaa muhammadin abdika wa rasuulika wa nabiyyika wa shafiyyika wa khiiratika min khalqika afdhala maa shallayta ‘alaa ahadim min khalqika innaka hamiidum majiid/allaahummar fa’darajatah/wa akrim maqaamah/wa tsaqqil miizaanah/wa ablij hujjatah/wa azh-hir millatah/wa ajzil tsawaabah/wa adhi-u nuurah/ wa adim karaamatah/wa alhiq bihii min dzur-riyyatihii wa ahli baytihii maa tuqirru bihii ‘aynah/wa ‘azhimhu fin-nabiyyiinal-ladziina khalaw qablaah/allaahummaj’al sayyidinaa muhammadan aktsaran-nabiyyiina taba’aw wa aktsarahum uzraa-a wa afdhalaahum karaamataw wanuura/wa a’laahum darajataw wa afsahahum fil jannati manzilaa/allaahummaj’al fis-saabiqiina ghaayatahu wa fil muntakhabiina manzilaah/wa fil muqarrabiina daarahu wa fil mush-thafayna manzilaah/ allaahummaj’alhu akramal akramiina ‘indaka manzilaw wa afdhalaahum tsawaabaw wa aqra bahum majlisaw wa atsbatahum maqaamaw wa ashwabahum kalaamaw wa anjahahum mas-alataw wa afdhalaahum ladayka nashiibaw wa a’zhamahum fiimaa ‘indaka raghbataw wa anzilhu fii ghurufaatil firdawsi minad-darajaatil ‘ulaal-latii laa darajatan fawqahaa/ allaahummaj’al sayyidinaa muhammadan ashdaqa qaa-iliw wanjaha saa-iliw wa awla syaafi’iw wa afdhala musyaffa’iw wasyaffi’hu fii ummatihii bisyafaa’atiy yagh-bithuhu bihal awwaluuna wal akhiruuna wa idz mayyazta ‘ibaadaka bifadhli qadhaa-ika faj’al sayyidanaa muhammadan fil ashdaqiina qiilaa/wal ahsaniina ‘amalaa/wa fil mahdiyiina sabiilaa/allaahummaj’al nabiyyanaa lanaa farathaw waj’al hawdhahu lanaa maw’idal li-awwalinaa wa akhirinaa/ allaahummah syurnaa fii zumratihii wasta’milnaa fii sunnatihii wa tawaffanaa ‘alaa millatihii wa ‘arrifnaa wajhahu waj’alnaa fii zumratihii wahizbihii/ allaahummajma’ baynanaa wa baynahu kamaa aamannaa bihii wa lam narahu wa laa tufarriqu baynana wa baynahu hatta tud-khilana mud-khalaahu wa tuuridanaa hawshahu wa taj’alanaa mir-rufaqaa-ihi ma’al mun’ami ‘alayhim minan-nabiyyiina wash-shiddiiqiina wa syuhadaa-i wash-shaalihiina wa hasuna uulaa-ika rafiiqaa/alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin


Permulaan Empat Pertigaallaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin nuuril hudaa wal qaa-idi ilal khayri wad-daa’ii ilar rusydi nabiyyir rahmati wa imaamil muttaqiina wa rasuuli rabbil ‘aalamiina laa nabiyya ba’da-u kamaa ballagha risaalataka wa nashaha li-‘ibaadika wa talaa aayaatika wa aqaama huduudaka wawafaa bi’ahdika wa anfadza hukmaka wa amara bithaa ‘atika wa nahaa ‘am ma’shiyatika wa waalaa wa liyyakalladzii tuhibbu an tuwalliyahu ra’aadaa ‘aduwwakalladzii tuhibbu an tu’aadiyahu wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammad/ allaahumma shalli ‘alaa jasadihii fil ajsaadi wa ‘alaa ruhihii fil arwaahi wa ‘alaa mawqifihii fil mawaaqifi wa ‘alaa masy-hadihii fil masyaahidi wa ‘alaa dzikrihii idzaa dzukira shalaatam minna ‘alaa nabiyyinaa/allaahumma abligh-hu minnas-salaama kamaa dzukiras salaamu was-salaamu ‘alan nabiyyi wa rahmatullaahi ta’aalaa wa barakatuh/allaahumma shalli ‘alaa malaaikatikal muqarrabiina wa ‘alaa anbiyaa-ikal muthah-hariina wa ‘alaa rusulikal mursaliina wa ‘alaa hamalati arsyika wa ‘alaa sayyidinaa jibriila wa sayyidinaa miikaa-ila wa sayyidinaa israafiila wa sayyidinaa malakal mawti wa sayyidinaa ridwaana khaazini jannatika wa sayyidinaa maalikaw wa shalli ‘alaal kiraamil kaatibiin/wa shalli ‘alaa ahli thaa’atika ajma’iina min ahlis-samaawaati wal aradhiin/allaahumma aati ahla bayti nabiyyika afdhala maa-aatayta ahadam min ahli buyuutil mursaliina wajzi ash-haaba nabiyyika afdhala maa jaa zayta ahadam min ash-haabil mursaliin/allaahummaghfir lilmu’miniina wal mu’minaat/wal muslimiina wal muslimaat/al ahyaa-i minhum wal amwaat/waghfirlanaa wali-ikhwaaninal-laddziina sabaquunaa bil-iimaan/wa laa taj’al fii quluubinaa ghillal-lil-ladziina aamanuu rabbanaa innaka ra-uufur rahiim/ allaahumma shalli ‘alan-nabiyyil haasyimiyyi sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallim tasliimaa/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin khayril bariyyati shalaatan turdhiika wa turdhiihi wa tardhaa bihaa ‘annaa yaa arhamar-raahimiin/allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallim tasliiman katsiiran thayyibam mubaarakan fiihi jaziilan jamiilan daa-imam bidawaami mulkillaah/ allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aalihii mil-alfadhaa-i wa ‘adadan-nujuumi fis-samaa-i shalaatan tuwaazinus-samaawaati wal ardha wa ‘adada maa khalaqta wa maa anta khaaliquhu ilaa yawmil qiyaamah/ allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa shallayta ‘alaa sayyidinaa ibraahiim/wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammadin kamaa baarakta ‘alaa sayyidinaa ibraahiima wa ‘alaa aali sayyidinaa ibraahiima fil ‘aalamiina innaka hamiidum majiid/allaahumma inni as-alukal ‘afwa wal ‘aafiyata fid-diini wad-dunyaa wal akhirah/allaahummas turnaa bisatrikal jamiil (3 kali)/ allaahumma inni as-aluka bihaqqikal ‘azhiimi wa bihaqqi nuuri wajhikal kariim/wa bihaqqi arsyikal ‘azhiimi wa bimaa hamala kursiyyuka min azhamatika wa jalaalika wa jamaalika wa bahaa-ika wa qudratika wa sulthaanika wa bihaqqi asmaa-ikal makhzuunatil maknuunatil-lati lam yathali’ ‘alayha ahadum min khalaqik/ allaahumma wa as-aluka bil ismil-ladzii wa dha’tahu ‘alal layli fa-azhlama wa ‘alan nahaari fastanaara wa ‘alas-samawaati fastaqallat/ wa ‘alal ardhi fastaqarrat/wa ‘alal jibaali fa arsat wa ‘alal bihaari wal awdiyati fajarat/wa ‘alal ‘uyuuni fanaba’at wa ‘alas-sahaabi fa-amtharat/wa as-alukal-laahumma bil asmaa-il maktuubati fii jabhati sayyidinaa israafiila ‘alayhis-salaam/wa bil asmaa-il maktuubati fii jabhati sayyidinaa jibriila ‘alayhis-salaam/wa ‘alal malaa-ikatil muqarrabiina wa as-alukal-laahumma bil asmaa-il maktuubati hawlal ‘arsyi wa as-aluka bil asmaa-il maktuubati hawlal kursiyyi wa as-alukal-lahumma bil ismil maktuubi ‘alaa wa raqiz-zaytuuni wa as-alukal-lahumma bil asmaa-il ‘izhaamil-lati sammayta bihaa nafsaka maa ‘alimtu minhaa wa maalam a’lam


Doa PenutupAllaahummasy rahbish shalaati ‘alayhi shuduuranaa/wa yassir bihaa umuuranaa/wa farij bihaa humuumanaa/waksyif bihaa ghumuu manaa/waghfir bihaa dzunuubanaa/waqdhi bihaa duyuunanaa/wa ashlih bihaa ahwaalanaa/wa ballighbihaa aamaalanaa/wataqabbal bihaa tawbatanaa/waghsil bihaa hawbatanaa wanshur bihaa hujjatanaa/wa thah-hir bihaa al-sinatanaa/wa aanis bihaa wahsyatanaa/warham bihaa ghurbatanaa/waj’alnaa nuuram bayna aydiinaa wa min khalfinaa/wa an aymaaninaa wa ‘an syamaa ilinaa/wa min fawqinaa wa min tahtinaa/wa fii hayaatinaa wa mawtinaa/wa fii qubuurinaa wa hasyrinaa/wa nasyrinaa wa zhillay yawmal qiyaamati ‘alaa ru-uusina/wa tsaqqil bihaa mawaaziina hasanaatinaa/wa adim barakatihaa ‘alaynaa hattaa naalqaa nabiyyanaa wa sayyidanaa muhammadan shallallaahu ‘alayhi wa ‘alaa aalihii wa sallama wa nahnu aaminuuna muthmainnuuna farihuuna mustabsyruun/wa laa tufarriq baynanaa wa baynahu hatta tudkhilanaa madkhalaahu wata’wiyanaa ilaa jiwaarihil kariimi ma’al-ladziina an’amta ‘alayhim minan-nabiyyiina wash-shiddiiqiina wasy- syuhadaa-i wash-shalihiina wa hasuna ulaa-ika rafiiqan/allaahumma innaa aamanna bihii shallallaahu ‘alayhi wa sallama wa lam narahu famatti’na/allaahumma fiid-daarayni biru’yatihi wa tsabbit quluubanaa ‘alaa mahabbatih/was ta’milnaa ‘alaa sunnatihi wa tawaffanaa ‘alaa millatih/wahsyurnaa fii zumratihiin-naajiyati wahiz bihil muflihiina/wanfa’naa bimaan thawat ‘alayhi quluubunaa fii mahabbatih/shallallaahu ‘alayhi wa sallama yawma laa jadda wa laa maala wa laa baniin/wa awridnaa hawdhahul ashfaa/wasqinaa bika’sihil awfaa/wayassirlanaa ilqaamata biharamika wa haramihii shallallaahu ‘alayhi wa sallama ilaa an natawaffaa/allaahumma innaa nastasyfi’u bihii ilayka idz huwa awjahusy-syufa’aa-i ilayk/wa nuqsimu bihii ‘alayka idz huwa a’zhamu man uqsima bihaqqihii ‘alayk/wa natawassalu bihii ilayk/idz huwa aqrabul wasaaili ilayk/nasykuu ilayka yaarabbi qaswata quluubinaa/wa katsrata dzunuubinaa wathuula aamaalinaa/wa fasaada a’maalinaa/wataka sulanaa ‘anith-thaa’aat/wa hujuumanaa ‘alal mukhalafaati/fani’mal musytakaa ilayhi anta yaa rabbi bika nastanshiru ‘alaa a’daa inaa wa anfusinaa fanshurnaa/wa ‘alaa fadhlika natawak-kalu fii shalaahinaa /falaa takilnaa ilaa ghayrika yaa rabbanaa/allaahumma wa ilaa janaabi rasuulika shallallaahu ‘alayhi wa sallama nanta sibu falaa tuba’idnaa/wa biba bika naqifu falaa tath-rudnaa/wa iyyaka nas-alu falaa tukhayyibnaa/allaahummarham tadharru ‘anaa/wa aamin khafanaa/wataqabbal a’maalanaa/wa ashlih ahwaalanaa waj’al bithaa ‘atika asy-tighaalanaa/wa ilal khayri maalanaa wahaqqiq bizziyaa dati aamaalanaa/wakhtim bis-sa’aadati aajaalanaa/hadzaa dzullunaa zhaahirum bayna yadayk/wa haaluna laa yakhfaa ‘alayk/amartanaa fata-raknaa/wanahaytanaa fartakabnaa/walaa yasa’unaa illaa ‘afwuk/fa’fu ‘annaa yaa khayra ma’muul/wa akrama mas-uul/innaka ‘afuwwun ghafuurur ra-uufur rahiimuy ya arhamar-raahimiin/wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallama tasliimaa/wal hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin

Allaahumma shalli ‘alaa badrit tamaam/allaahumma shalli ‘alaa nuurizh zhalaam/allaahumma shalli ‘alaa miftaahi daaris-salaam/allaahumma shalli ‘alaa syafii’i fii jamii’il anaam (14 kali)

Yaa rahmatallaahi inni khaa-ifun wajiluy yaa ni’matallaahi innii muflisun ‘aanii/wa laysa lii ‘amalun alqal ‘aliima bihii siwaa mahabbatikal ‘uzhmaa wa imaanii/fakun amaanii min syarril hayaati wa min syarril mamaati wa min ihraaqi juts-maani/wa kun ghinaayal ladzii maa ba’dahu falasuw wakun fakaa kiya min aglaali ‘ishyaani/tahiyyatush shamadil malaa wa rahmatuhu maa ghannatil wurqu fii awraaqi agh-shaani alayka yaa ‘urwatil wuts-qaa wa yaa sanadil awfaa wa man madhuhu ruuhi wa rayhaani

Yaa rabbi bil musthafaa balligh maqaa shidanaa/
waghfirlanaa maa madhaa yaa waasi’al karami (3 kali)
ilahii tawasalnaa bijaahi muhammadin tuwaffiq limaa yurdhiik/
fii kulli haalatii (3 kali)
yaa allaahu bihaa yaa allaahu bihaa yaa allaahu bi husnil khaathimah (3 kali)
li khamsatun uth-fii bihaa harral wabaa-il khaathimah/
al-mush-thafaa wal murtadhaa wabnaa humaa wa faathimah (3 kali)

No comments: